Wij bieden een breed scala aan leningen, beschikbaar voor particulieren en bedrijven. Vraag nu een lening aan.

Gallery

Onze contacten

Herengracht 114, 1077 Jx Amsterdam, Nederland

65 Rue Gaston Boyer 51100 Reims, Frankrijk

ACTIVITEITEN VAN ELOANSODEX

Sinds 26 september 2011 is ELOANSODEX door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution erkend als kredietinstelling en aanbieder van beleggingsdiensten. ELOANSODEX mag met name de volgende handelingen verrichten

Het verstrekken van leningen aan particuliere en zakelijke klanten in Europa.
Verkoop van optionele verzekeringspolissen aan haar lenende klanten, in haar hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon, ter dekking van de risico’s van overlijden, invaliditeit en verlies van werk.
Ontvangst van aan het publiek terug te betalen middelen in de vorm van termijndeposito’s (Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk)
Ontvangen en doorgeven van orders (RTO) voor rekening van derden, ongedekte plaatsing van obligaties en beleggingsadvies (Frankrijk)
De aanbiedingen van ELOANSODEX, toegankelijk via haar website, zijn voorbehouden.

FINANCIËLE ZEKERHEDEN - WAARSCHUWING

ELOANSODEX vestigt de aandacht van gebruikers die willen beleggen, en waarschuwt hen in het algemeen voor de risico’s die verbonden zijn aan een belegging in financiële effecten, namelijk de risico’s van gevaren, volatiliteit, liquiditeit en kapitaalverlies. Aangezien de door ELOANSODEX voorgestelde beleggingen geen kapitaalgarantie bieden, zijn beleggers blootgesteld aan een gedeeltelijk of volledig verlies van het aanvankelijk geïnvesteerde kapitaal.

Alvorens een order te plaatsen, raadt ELOANSODEX u aan de informatie over de financiële effecten, de betrokken verrichtingen en hun kenmerken en mogelijke risico’s, die beschikbaar is op haar website, te raadplegen.

ELOANSODEX wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van doorgegeven orders, in het bijzonder voor mogelijke financiële verliezen die een cliënt om welke reden dan ook lijdt, met inbegrip van gebrek aan kennis van de markten en risico’s. Beleggers moeten hun eigen risicoanalyse uitvoeren en zo nodig vooraf hun eigen juridische, financiële, fiscale, boekhoudkundige of andere professionele adviseurs raadplegen. In het bijzonder indien uw fiscale woonplaats buiten Frankrijk ligt, dient u na te gaan of de diensten van ELOANSODEX verenigbaar zijn met de wetgeving die op u van toepassing is alvorens er gebruik van te maken.  ELOANSODEX is niet aansprakelijk voor schending van dergelijke wetten.

Indien ELOANSODEX beleggers advies, informatie of aanbevelingen verstrekt, is ELOANSODEX niet aansprakelijk voor de rentabiliteit van haar advies, informatie of aanbevelingen. ELOANSODEX raadt u aan de rubriek “Risicofactoren” van het Bijzonder Reglement van ELOANSODEX aandachtig te lezen.

Het beleggingsproduct ELOANSODEX, zonder kapitaalgarantie en met beperkte liquiditeit, is bestemd voor professionele beleggers in de zin van artikel D533-11 van het Monetair en Financieel Wetboek.

De indeling als professionele cliënt houdt een lager beschermingsniveau in dan de status van niet-professionele cliënt. Het staat ELOANSODEX vrij om potentiële beleggers al dan niet als professionele cliënten aan te merken op basis van een beoordeling van hun bekwaamheid, ervaring, financiële kennis en financiële capaciteit om een verlies op te vangen.

ONTVANGST - VERZENDING VAN BESTELLINGEN

In geval van een storing in het orderontvangstsysteem zal ELOANSODEX de klanten in de mate van het mogelijke informeren over de aard en de te verwachten duur van de storing en over de mogelijke manieren om bestellingen te plaatsen.

BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft ELOANSODEX een beleid voor de opsporing en het beheer van potentiële belangenconflicten ingevoerd en houdt het dit beleid actueel.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het kader van haar activiteiten op het gebied van consumentenkrediet en beleggingsdiensten kan ELOANSODEX sommige van uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Door het platform te gebruiken en een simulatie uit te voeren, erkent u en gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door ELOANSODEX in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, en de bepalingen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De verwerking van gegevens wordt beschreven in onze gebruiksvoorwaarden.

Als u vragen hebt over ons beleid of uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: [email protected]

Hieronder vindt u een lijst van bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte waaraan wij sommige van uw persoonsgegevens kunnen doorgeven:

INFORMATIE EN NIEUWSBRIEVEN

elektronisch (e-mail of sms). Als u geen aanbiedingen en informatie van ELOANSODEX wenst te ontvangen, kunt u zich op het moment van uw aanvraag afmelden of uw voorkeuren op elk moment bijwerken door naar uw klantenzone te gaan – rubriek “Mijn inschrijvingen”.

U kunt ook de frequentie van de mailings wijzigen of op elk moment de verzending van sommige van onze programma’s stopzetten, rechtstreeks vanuit de ELOANSODEX e-mails die u ontvangt (link “Uitschrijven” bovenaan elke verzonden e-mail).

U kunt e-mails ontvangen waarin u wordt uitgenodigd om documenten te uploaden naar de document uploader of om aanvullende informatie te verstrekken als onderdeel van de kredietaanvraag op onze site. Deze communicatie is gebaseerd op het legitieme belang van ELOANSODEX bij het beheer en de commerciële relatie met haar klanten en prospects en vereist geen voorafgaande toestemming van u.

COOKIES

Wij informeren u dat wanneer u de website van ELOANSODEX bezoekt, er automatisch een cookie op uw computer wordt geplaatst die op de harde schijf wordt opgeslagen.

Wat is een koekje?

Een cookie is een bestand dat naar uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies slaan informatie op over uw surfgedrag en het apparaat waarop u surft en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten, kunnen ze ons in staat stellen u te herkennen als een frequente gebruiker of klant.

Welke soorten cookies worden op onze site gebruikt?

– Technische cookies: deze worden gebruikt voor het beheer van activiteiten die strikt verband houden met de werking van de site. ELOANSODEX gebruikt ze anoniem voor statistische doeleinden (aantal bekeken pagina’s, doorgebrachte tijd op de site, enz.) of om u een geoptimaliseerde ervaring te bieden (browser-taal, opsporing en correctie van een anomalie op een specifieke browser, enz.)

– Cookies van derden: ELOANSODEX werkt samen met verschillende partners, die anoniem cookies gebruiken om statistieken over de herkomst van haar bezoekers of hun surfgedrag te verstrekken. ELOANSODEX gebruikt ze om de prestaties van haar site en haar reclamecampagnes te verbeteren.

Hoe verwijder ik cookies?

Indien u dat wenst, kunt u het gebruik van cookies op elk moment blokkeren in de instellingen van uw browser (meestal in de rubriek veiligheid en privacy).

BEVEILIGING

Er wordt aan herinnerd dat de geheimhouding van privé-correspondentie op het internet niet gewaarborgd is. Voorts is het de verantwoordelijkheid van elke internetgebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op internet circuleren.

De identificatie en authenticatie van de cliënt, die onder meer nodig is om toegang te krijgen tot zijn rekeningen en contracten en om verrichtingen en transacties uit te voeren, geschiedt in alle gevallen door het invoeren van het e-mailadres waarmee de cliënt zich heeft geregistreerd en een wachtwoord (hierna de “sleutels”). Aangezien deze sleutels persoonlijk en vertrouwelijk zijn, wordt elke bestelling die met behulp van deze sleutels wordt doorgegeven of elke handeling die daarmee wordt verricht, geacht te zijn geplaatst door de klant, die alle gevolgen daarvan zal dragen. De Klant erkent dus dat de validatie na het invoeren van de Sleutels wordt beschouwd als zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van de inhoud van de doorgebladerde pagina’s en van de kenmerken van de gevalideerde transactie, en wordt beschouwd als een handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

De klant erkent dat de elektronische drager gelijkwaardig is aan een schriftelijk document in de zin van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en een betrouwbare, getrouwe en duurzame drager vormt. De telematica-, computer- of magnetische gegevens van ELOANSODEX vormen het bewijs van de verrichtingen die de klant heeft uitgevoerd door middel van de gebruikte diensten op afstand, namelijk internet, telefoon en post. In geval van verlies of diefstal van de identificatie- en authenticatie-elementen moet de klant ELOANSODEX onmiddellijk op de hoogte brengen. Alle handelingen die door middel van deze laatste zouden zijn verricht, blijven echter ten laste van de klant tot hun deactivering door ELOANSODEX.

De berichten en documenten die via de website van ELOANSODEX worden verzonden zijn strikt vertrouwelijk en voorbehouden aan hun geadresseerden.

  ELOANSODEX wijst alle verantwoordelijkheid af voor elke wijziging of vervalsing die van invloed kan zijn op de verzonden berichten.

Voor de veiligheid van de operaties is de communicatie van de klanten met de server van   ELOANSODEX volledig gecodeerd dankzij het SSL-protocol. Dit protocol is gebaseerd op een door de CERTPLUS-certificeringsinstantie ondertekend servercertificaat. Deze beveiliging wordt gematerialiseerd door een hangslot dat wordt weergegeven in het browservenster van de klant en dat te allen tijde garandeert dat hij communiceert met de beveiligde server van   ELOANSODEX.

Ten slotte kunnen alle telefoongesprekken met een adviseur door   ELOANSODEX worden opgenomen, ten behoeve van de kwaliteit van de dienstverlening en het beheer van bewijsmateriaal.

Om mogelijk onrechtmatig gedrag te voorkomen of te reageren op een verzoek om opheldering van een vordering of een bestelling, worden de gegevens die tijdens een verbinding worden verzameld (zoals de dag en het tijdstip van de verbinding, het gecodeerde wachtwoord, het IP-adres) bewaard overeenkomstig de geldende voorschriften.

WAARSCHUWING

De toegang tot de site www.nl-geldsodex.com is onderworpen aan specifieke gebruiksvoorwaarden die in deze juridische mededeling worden vermeld. Door deze site te bezoeken, gaat elke internetgebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, die   ELOANSODEX zich te allen tijde kan wijzigen.

  ELOANSODEX behoudt zich het recht voor om elke dienst of elk product dat online beschikbaar wordt gesteld te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

De gebruiksvoorwaarden van de site en de juridische disclaimer worden regelmatig bijgewerkt door   ELOANSODEX.   ELOANSODEX verzoekt alle internetgebruikers deze regelmatig te raadplegen. De huidige versies van de gebruiksvoorwaarden van de site en de juridische mededeling zijn tegenstelbaar aan elke gebruiker van de site van   ELOANSODEX.

Elke persoon die een van de voorgestelde producten of diensten wenst, wordt verzocht kennis te nemen van de online beschikbare informatie en/of contact op te nemen met de klantendienst van   ELOANSODEX, om op de hoogte te worden gebracht van alle kenmerken en abonnementsvoorwaarden van de producten en diensten. De toegang tot de op de website van   ELOANSODEX beschreven producten en diensten kan immers onderworpen zijn aan beperkingen of uitsluitingen met betrekking tot bepaalde personen of in bepaalde landen, met name als gevolg van wettelijke of reglementaire beperkingen en/of specifieke kenmerken en/of risico’s. Aanvullende informatie kan u worden verstrekt door de Klantenservice.

De teksten, foto’s, beelden, tekeningen en geluiden, en meer in het algemeen alle elementen op de site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie is ten strengste verboden.

  ELOANSODEX kan te allen tijde, na eenvoudige kennisgeving, de toegang tot de site beëindigen wegens schending van deze voorwaarden door een klant.   ELOANSODEX is niet aansprakelijk in geval van een dergelijk besluit. Kennisgevingen kunnen op om het even welke wijze worden verzonden, met inbegrip van het berichtensysteem van de   ELOANSODEX-website.

Het toepasselijke recht is het Franse recht, de gebruikte taal is het Frans en de bevoegde rechtbanken zijn de Franse rechtbanken.